"> cegthai2

invisible stats

   ในปี พ.ศ 2499-2516 พระศาสนจักร ในฐานะที่เป็นองค์กรศาสนา ได้ให้ความสนใจปัญหาสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาผู้ยากไร้ และมีเป้าหมายการทำงานด้านสังคมที่จะช่วยเหลือคนยากไร้ให้สามารถพึ่งตนเองได้ สำหรับมิสซังราชบุรี ได้เริ่มดำเนินกระบวนการและเผยแพร่รูปแบบการพึ่งต นเองในลักษณะของสหกรณ์เครดิตยูเนียน เริ่มจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่ โรงเรียนดุรณาราชบุรี โดยพระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ต่อมาใน ปี พ.ศ 2516-2526 การทำงานด้า นการพัฒนาของพระศาสนจักรเป็นระบบมากขึ้น ได้มีการจัดสภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา (สคทพ.) ปัจจุบันคือ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาและจัดตั้ งศูนย์สังคมพัฒนาในมิสซังต่าง ๆ ซึ่ง ศูนย์สังคมพัฒนา ฯ ราชบุรี ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ 2522 โดยมี บาทหลวง ชวลิต วินิจกุล เป็นผู้อำนวยการ..............