"> cegthai1

invisible stats

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ (คชพ.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้กรรมาธิการฝ่ายสังคม ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการทำงานกับกลุ่มชาติกพันธุ์โดยเน้นที่พี่น้องชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งในพระศาสนจักรคาทอลิก และพี่น้องที่มีความเชื่ออื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้รับสิทธิ ความชอบธรรม  สามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความภาคภูมิ และได้รับการยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เฉกเช่นทุกชีวิตในสังคม
     การทำงานของกลุ่มชาติพันธุ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2478 ในพื้นที่ 3 สังฆมณฑล คือเชียงใหม่ นครสวรรค์  ราชบุรี โดยเริ่มแรกนั้นร่วมกับคณะกรรมการยุติธรรม และสันติ ซึ่งได้ตระหนักว่าชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต  ความเชื่อ ฯลฯ ในขณะที่วัฒนธรรมภูมิปัญญา  และคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์เองกำลังถูกละเลยเนื่องจากกระแสของการพัฒนาสมัยใหม่ ประกอบกับกลุ่มชาติพันธุ์มีปัญหาเรื่อง  การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมภายนอก ที่กำลังแทรกเข้าสู่ชุมชน ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการยุติธรรม และสันติจึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอยู่กระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆ สามารถประสานความร่วมมืออย่างมีทิศทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเสนอต่อสภาพระสังฆราช และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2532 ภายใต้ชื่อ “คณะกรรมการคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนาชนเผ่าพื้นเมือง” และเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี พ.ศ. 2534 จนกระทั่งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์”

  เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์   ให้สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการเคารพ
และการส่งเสริมอย่างยั่งยืนทั้งในด้านวิถีการดำรงชีวิต
คุณค่าทางความเชื่อ ประเพณี  และวัฒนธรรม

บทบาทหลักของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์
การศึกษาปลุกจิตสำนึก (animation)
     บทบาทด้านการศึกษานี้ เป็นการศึกษารู้จักและเข้าใจถึงชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างถูกต้อง บนพื้นฐานการเคารพซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ ตลอดจนการศึกษาสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันอันดีระหว่างชนกลุ่มใหญ่และกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย ให้เกิดความเท่าเทียมกัน (ตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร)
การประสานงาน (Coordination)
บทบาทในการประสานงานแบ่งออกเป็น 2  ส่วน
     การประสานงานภายในพระศาสนจักร  คือ การประสานงานกับหน่วยงานพระศาสนจักร ทั้งในระดับสังฆมณฑลและระดับชาติ
     การประสานงานภายนอกพระศาสนจักร คือ  ร่วมประสานงานกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน  และหน่วยงานระหว่างประเทศ
การเป็นตัวแทน (Advocacy)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นตัวแทนและเป็นปากเป็นเสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำเสนอแนวความคิดและภาพพจน์ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อสาธรณชน อันเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ และสนับสนุนการดำรงชีวิตที่มีสิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐาน สมกับการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง                       
อ่านต่อ