"> Activities.

invisible stats

     คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม  แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมกับศูนย์สังคมพัฒนา  สังฆมณฑลนครสวรรค์, ฝ่ายงานกลุ่มชาติพันธุ์  สังฆมณฑลนครสวรรค์ , คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์   เชียงใหม่ , ฝ่ ายงานกลุ่มชาติพันธุ์ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลราชบุรี,และคณะกรรมการกลุ่มชาติพันธุ์  สังฆมณฑลอุดรธานี  จัดงานสมัชชาชนเผ่าประจำปี 2551/2008 ในหัวข้อ “การเสริมสร้างควา มเข้มแข็งตามวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน”ระหว่างวันที่  24-27 มีนาคม 2551/2008 ณ บ้านปูแป้  ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 104 คน จาก 8 เผ่ า ประกอบด้วย เผ่าปกาเกอะญอ ม้งเมี่ยน ลาหู่ เย้าอาข่าคะฉินและกระโพล่ง อ่านรายละเอี ยดเพิ่มเติม...........

สมัชชาชนเผ่าประจำปี 2007/2550    ณ ศูนย์พันธกิจภัทรวิทยา บ้านขุนห้วย ต.พระธาตุผาแดง
อ.แม่สอด จ.ตาก  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม

โครงการ “สิทธิขั้นพื้นฐาน  คือเกราะป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์”  ณ หมู่บ้านหมันขาว
อ.ด่านซ้าย จ.เลย  ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2550

โครงการ “สิทธิขั้นพื้นฐาน  คือเกราะป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์”  ณ หมู่บ้านนาสะอุ้ง
อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน  2550

สำรวจปัญหาด้านสถานะบุคคลในพื้นที่  คลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ร่วมกับ ศูนย์สังคมพัฒนาราชบุรี ติดตามและสำรวจปัญหาด้านสถานะบุคคลในพื้นที่ ห้วยคลุม